Flut I-V   2010  Pigmentdruck auf Papier auf Holz   je 200 x 90 cm

pfeilrechts
01|08
flut
flut
flut
flut
flut